Tal- och specialpedagogik

 • Pedagogisk kartläggning och dokumentation av barns utveckling inom områdena
  • läs och skriv
  • tal- och språk
  • motorik och perception
  • socialt samspel
 • Observationer, handledning och pedagogiskt stöd till personal inom områdena tal- och specialpedagogik.
 • Halvdagskurser om barns tal- och språkutveckling och hur vuxna bäst kan stödja barnet i den utvecklingen.
 • Fortbildning i T.R.A.S, Tidig Registrering Av Språkutveckling.  OBSERVERA informationen nedan!
 • Läs- och skriv-inlärning/ominlärning för barn och vuxna.
 • Witting-metoden, se www.wittingforeningen.se

Pedagogisk kartläggning

Inom förskola och skola görs ofta en pedagogisk kartläggning av barnets/elevens styrkor och svagheter för att få klarhet i hur dess möjligheter till utveckling ska optimeras. Kartläggningen ger en bred översikt över barnets/elevens utvecklingsnivå och förutsättningar inom områdena

 • motorik
 • perception
 • social förmåga
 • grundläggande färdigheter i läsning, skrivning, stavning och matematik
 • tal- och språkutveckling

Kartläggningen kan ligga till grund för arbete med individuell plan och utveckling av pedagogiskt stöd, för ansökan om extra resurs m.m. En pedagogisk kartläggning behövs ofta i samband med att ett barn remitteras till BUP eller till Neuropsykiatrisk utredning. Kartläggning av tal- och språk bifogas som remissunderlag till logoped, för utredning av t ex läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, olika former av språkstörning och uttalssvårigheter.

Pedagogisk handledning, observationer 

Alla som arbetar med människor mår väl av att få handledning av någon som ser på arbetssituationen med andra ögon och lyssnar med andra öron. I skola och förskola kan det vara bra att en utomstående gör observationer i klassen/ barngruppen för att få en bild av vardagssituationen. Som utomstående observatör kan jag se objektivt på det som händer.

Tal- och Språk

Det är viktigt med tidiga terapeutiska och pedagogiska insatser för barn med försenad eller avvikande utveckling inom områdena tal, språk och kommunikation. Oroliga föräldrar vill ha svar på frågor om språkutveckling. Fundersamma pedagoger önskar handledning i hur de bäst ska hjälpa och stötta ett barn. Jag erbjuder kartläggning av barns tal- och språkutveckling, individuell terapi (i skola/förskola eller på min mottagning) och handledning av personal inom förskola och skola. Ibland rekommenderar jag kontakt med logoped, ibland har barnet redan en logopedkontakt. Jag har ett gott samarbete med flera logopeder, där de träffar barnet tillsammans med förälder i den kliniska situationen och jag träffar barnet ”i vardagen” i förskola eller skola. Där ser jag på samspel och kommunikation med kamrater och personal, gör observationer och har handledning med pedagoger så att de, i sin tur, kan arbeta med barnet i de spontana vardagssituationerna.

Om T.R.A.S.

T.R.A.S..är ursprungligen ett norskt material. Ordet ”registrering” kan på norska, liksom på svenska, betyda både att bokföra och att lägga märke till, notera. (enl SAOL: ”registrera v. –de. Förteckna; konstatera; uppteckna el. ange i läsbar form”). Ordet ”registrering” i T.R.A.S. betyder att notera, lägga märke till, och har alltså ingenting att göra med ordet ”registrering” i den negativa betydelse som förekommit i diskussioner kring T.R.A.S.

Läs- och skrivinlärning, ominlärning

Hos mig får du

 • grundläggande läs- och skrivinlärning för barn
 • prova alternativa inlärningsmetoder
 • extra träning i läsning, läsförståelse, stavningsregler, att skriva skrivstil mm
 • kartläggning av läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi
 • ominlärning från grunden, för dig som, av någon anledning, inte lärde dig tillräckligt i skolan
 • inlärning/ominlärning för vuxna analfabeter eller för dig som lärt dig läsa och skriva på annat språk och med annat alfabet

Se också röst- och talvård.